Building value

Blog

BIM als communicatiemiddel

Publicatie: Bouwen in het Oosten, september 2015

De werkmethodiek Bouw Informatie Modellering (BIM) wordt vaak alleen geassocieerd met techniek. Maar een nog belangrijker onderdeel is communicatie. Uit recentelijk onderzoek blijkt dat bijna de helft van de faalkosten bestaat uit miscommunicatie en beperkte gegevensuitwisseling. Hoe kunt u BIM als krachtig communicatiemiddel inzetten om faalkosten te reduceren? Dat leg ik u graag uit.

Het BIM-model bevat veel meer informatie dan een traditioneel bestek en tekening. De uitdaging is hoe je ervoor zorgt dat de aanwezige informatie geen doublures bevat, deze hergebruikt kan worden en dat deze voldoet aan de verwachtingen. Wanneer je dit bereikt zal BIM als krachtige tool inzetbaar zijn voor het optimaliseren van de gegevensuitwisseling en zal de miscommunicatie worden gereduceerd.

BIM kan als communicatiemiddel in hoofdlijnen op drie manieren worden gebruikt, namelijk als de geometrie van het BIM-model, de database en het visuele aspect. 
De geometrie van het BIM-model wordt gebruikt om tijdens de uitwerking van het BIM-model moeilijke knelpunten naar voren te halen en deze van meerdere aanzichten én driedimensionaal te bekijken. Zo worden oplossingen sneller gevonden en sluiten de tekeningen beter op elkaar aan. Eventuele bouwfouten worden op die manier vroegtijdig getackeld en bovenal zal de samenwerking worden verbeterd.

Bim4 All Afb 7
De database van BIM

De database bestaat uit eisen van de opdrachtgever, afspraken, expertise van de betrokken partijen, eisen van de overheid en ontwerpbeslissingen. De databasetabellen staan in directe verbinding met het BIM-model. Dit stelt ons in staat om simulaties en analyses te maken van diverse onderdelen, zoals de planning en begroting. Wanneer er in de database veranderingen worden aangebracht worden deze niet alleen in het BIM-model doorgevoerd, maar dan ook in de planning en begroting.

Het is belangrijk dat alle informatie in de database en het BIM-model tijdens een project correct en gecontroleerd is. Dit lijkt voor de hand liggend, maar de praktijk wijst uit dat dit lang niet altijd het geval is. Alleen dan kan de informatie als betrouwbaar worden bestempeld. Dit betekent dat er vooraf met het ontwerpteam afspraken gemaakt moeten worden over de relaties tussen data, het gebruik van software en het rapporteren van de uitgewerkte onderdelen. Het is belangrijk dat hier helder, praktisch en transparant mee om wordt gegaan. Dit houdt het werkbaar en voorkomt teleurstellingen achteraf.
Over waar het BIM-model wordt opgeslagen en welke informatie wie op welk moment moet aanleveren, moeten vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt. De uitdaging is dat u met u bouwpartners op zoek gaat naar hoe u de informatie wilt gebruiken. Dit voorkomt te weinig of juist te veel informatie. 

Het visuele aspect van BIM

Er wordt ook steeds meer aandacht besteed aan het visuele aspect. Er wordt dat een visualisatie van het project gemaakt. Deze wordt gebruikt om de opdrachtgever vooraf te overtuigen van de projectaanpak of om inzicht te geven in het eindresultaat. De nadruk ligt hierbij niet op de techniek, maar op de beleving. Het is belangrijk om de opdrachtgever vooraf aan de hand van de visualisaties te overtuigen en te informeren over het ontwerp. Dit voorkomt wijzigingen tijdens de uitvoering.

Als u in staat bent om vooraf duidelijke afspraken te maken over het genereren, delen en hergebruiken van informatie en u elkaar hierin scherp houdt tijdens de uitvoering, ben ik ervan overtuigd dat u de kracht van BIM als communicatiemiddel gaat ervaren.  

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO