Building value

Blog

BIM basis ILS

Publicatie: Bouwen in het Oosten, december 2016

Door te werken met collectieve informatie leveringsafspraken wordt voorkomen dat informatie niet op elkaar aansluit, dat werk dubbel wordt uitgevoerd en zorgen we ervoor dat informatie beter voldoet aan de verwachtingen. Tot voor kort waren er nog geen collectieve informatie leveringsafspraken die door een groot gedeelte van de markt worden opgepakt.

Onze organisatie

Als ik kijk naar onze eigen organisatie, dan vind ik het altijd van groot belang dat wij mee kunnen bewegen met de veranderingen en dat wij er altijd voor zorgen dat de door ons geleverde diensten zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en de behoeften van de klant. Wij werken in de meeste gevallen ondersteunend in de integrale uitwerking van BIM-modellen, voeren de regie als BIM-coördinator of adviserend als BIM-consultant. Omdat er nog geen breed gedragen collectieve afspraken zijn over het uitwisselen van informatie, wordt er van ons verlangd dat wij werken met de bedrijfsstandaarden van de klant. Het kost altijd de nodige energie om je dit eigen te maken. Energie die wij liever stoppen in het direct optimaliseren van het proces, om zo de kosten te reduceren, bouwtijd te verkorten en kwaliteit te verhogen. 

Daarom vinden wij het belangrijk dat er collectieve afspraken worden gemaakt in het leveren van- en omgaan met informatie. Dit zal ervoor zorgen dat er niet bij elk nieuw project basisafspraken moeten worden gemaakt over de uitwisseling, maar dat wij vanuit een goede basis eenduidige en betere afspraken kunnen maken om zo nog meer resultaat door de inzet van BIM te behalen. 

BIM basis ILS

Op dit moment is er een beweging gaande vanuit een aantal partijen in de bouw, die het initiatief hebben genomen om een basisleveringsspecificatie voor informatie te gaan ontwikkelen en te hanteren. Dit wordt de "BIM basis ILS" genoemd, oftewel de BIM basis informatieleveringsspecificatie. Het wordt ondersteund door onder andere het BIM Loket en wordt beheerd in samenwerking met buildingSMART Benelux.

De kracht van eenvoud

De kracht van de BIM basis ILS is dat het geen nieuwe standaard is, maar dat het antwoord geeft op de vraag: "Hoe gaan wij informatie in de bouw gestructureerd en eenduidig uitwisselen?". Er worden dus afspraken gemaakt hoe informatie gestructureerd, eenduidig, correct en volledig herbruikbaar kan worden uitgewisseld. 

Open BIM

Uitgangspunt voor deze afspraken is dat er gewerkt wordt vanuit een "Open BIM" gedachte. Hierbij geldt dat iedere partij die informatie levert of informatie vanuit het BIM-model verwerkt, kan werken met zijn eigen softwaretools en dat deze door het vooraf maken van goede afspraken universeel en softwareontwikkelaar onafhankelijk met elkaar uit te wisselen zijn. Voor meer informatie over "Open BIM" verwijs ik u graag naar mijn eerdere column over dit onderwerp. 

De afspraken die worden gemaakt hebben betrekking op het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en heb borgen van objectinformatie. De kracht zit hem in de eenvoud en het beperkte aantal afspraken. Dit houdt het praktisch en uitvoerbaar en zal leiden tot een brede toepasbaarheid en meer draagvlak in elke schakel van de keten.

Conclusie

In mijn ogen is de introductie van de BIM basis ILS weer een stap in de goede richting om gezamenlijk als keten ervoor te zorgen dat wij slimmer, kosten efficiënter en betere bouwwerken gaan ontwerpen, beheren en realiseren. 

In onderstaand figuur wordt schematisch weergegeven wat de basisuitgangspunten zijn voor BIM basis ILS.

Bim4 All Bim Basis Ils Toelichting

BIM basis ILS in 3 stappen.

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO