Building value

Disclaimer

Wij vinden het erg belangrijk dat onze website actuele en betrouwbare gegeven bevat. Helaas kan het voorkomen dat op een van de aan BIM4ALL B.V. gerelateerde pagina's toch onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. BIM4ALL B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen. Door het gebruiken van de websites van alle aan BIM4ALL B.V. gerelateerde websites stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik van informatie

De informatie, zoals deze is opgenomen op onze website, is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Wij besteden veel tijd en energie aan het up-to-date houden van de informatie op onze websites. Toch kan het voorkomen dat hier foutieve of achterhaalde informatie op aanwezig is. Daarnaast kunnen teksten typfouten bevatten. Wij kunnen dan ook niet de garantie geven dat alle informatie die u op onze website aantreft juist is. BIM4ALL B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade, welke is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op de websites van BIM4ALL B.V. versterkte informatie. BIM4ALL B.V. aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Cookies

Er is een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google, op onze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics-Cookies. Hierbij is de ‘gegevens delen’ optie uitgezet. Wij gebruiken dit om onze bezoekers te monitoren en dit in te zetten voor de marketing. Alle verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, waarvan het laatste octet is gemaskeerd, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website aan BIM4ALL B.V. te kunnen verstrekken en te adviseren in het ontwikkelen van campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, wanneer zij hier wettelijk toe verplicht worden, of voor zover deze derden de informatie voor Google verwerken. BIM4ALL B.V. heeft hier geen invloed op. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-Cookies. Lees het privacy statement van Google voor meer informatie.

Eigendomsrecht

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorgaande toestemming van BIM4ALL B.V.

Het gebruik van afbeeldingen, logo’s, beeldmerken, lay-outs of andere toepassen waarop BIM4ALL B.V. auteursrechten kan uitoefenen zijn verboden door derden te (her)gebruiken, zonder hiervoor nadrukkelijk en schriftelijk toestemming te hebben ontvangen van BIM4ALL B.V.

Hyperlinks of verwijzingen

BIM4ALL B.V. heeft het recht te allen tijde de informatie op haar websites te wijzigen. Dit geldt ook voor de openstaande vacatures, trainingsdata, trainingstijden, trainingsinhoud, prijzen e.d.

Nederlands recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.