Consulting

Toekomstbestendigheid vraagt om wendbaarheid. Wendbare organisaties spelen in op veranderende wet- en regelgeving, een veranderende markt en vernieuwende werkmethoden. Ze blijven competitief en effectief. Nu en straks. BIM4ALL helpt uw organisatie wendbaar te worden door u te helpen uw bedrijfsprocessen volledig te optimaliseren met behulp van digitalisering en BIM. Met onafhankelijk advies en betrokken consultants, op basis van best practices.

Toekomstgerichte transformatie

Uw organisatie krijgt steeds meer te maken met belangrijke BIM en digitalisering vraagstukken. Van hybride werken in de eigen organisatie tot steeds complexere klantvragen in het werkveld. Met op de achtergrond belangrijke ontwikkelingen als de energietransitie, klimaatproblematiek en de woningbouwopgave. In die dynamische wereld verliest u makkelijk de regie, waardoor uw organisatie niet snel genoeg anticipeert op kansen en het risico loopt minder effectief en competitief te zijn.

Wij geven u de regie terug. Met een gedreven team van technische en organisatorische experts krijgt u onafhankelijk advies. Zo helpen wij u transformeren naar een wendbare, toekomstbestendige organisatie door digitalisering van bedrijfsprocessen op basis van BIM.

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen

U bent niet de enige met uw uitdagingen. Wij ondersteunen vele organisaties al jarenlang bij het succesvol vormgeven van BIM, digitalisering en datamanagement in hun organisatie. We vormen een strategie en ontwikkelen een concreet plan om deze te realiseren. We trainen uw medewerkers in nieuwe technieken en nieuwe processen of inspireren hen met inzicht in trends en ontwikkelingen. Daardoor beschikken we over veel kennis uit de markt, kunnen we keuzes uitvoerig onderbouwen en ontwikkelden we gedegen best practices, waarmee we u effectief adviseren.

Wij doen niets liever dan onze kennis delen. Zo maken we uw organisatie klaar voor de toekomst, verhogen we rendementen en zorgen we voor aantrekkelijk werkgeverschap. Maar bovenal maken we uw werk en dat van uw medewerkers leuker en uitdagender.

Hoe wij helpen

 • Strategiebepaling
 • Maturity analyse
 • Processen
 • Organisatiestructuur
 • IT & Technologie
 • Mens & Cultuur
 • Data-analyse en BI
 • Projectmanagement
 • Innovatie

Strategiebepaling

BIM is een methode die invloed heeft op alle processen en werkmethodieken binnen de organisatie. Daarom is de juiste strategie belangrijk wanneer u met de BIM-methodiek aan de slag gaat. Als de strategie staat, kunt u doelstellingen bepalen. Hierbij is het opstellen van haalbare doelen voor de gehele organisatie een must.

Voorafgaand aan de strategische sessies vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens het gesprek maken we kennis met de betrokkenen en laten we zien hoe we te werk gaan. Na het kennismakingsgesprek starten wij met een Maturity analyse. Dit is een 0-punt meting die inzicht geef in het huidige BIM-level van de organisatie en haar medewerkers. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de organisatie laten wij zoveel mogelijk medewerkers van diverse afdelingen, die tevens betrokken zijn bij het traject, deelnemen. Het biedt de basis voor een verdere optimalisatie en implementatie van de verdere digitalisering. Na het uitvoeren van deze analyse volgt er een strategische sessie. Tijdens deze sessie(s) komt naar voren welke noodzaak de organisatie heeft om te transformeren.

Daarnaast ondersteunen wij bij de visie rondom de digitalisering van uw organisatie en welke stappen benodigd zijn voor u en uw medewerkers om tot een bepaald doel te komen.
De uitkomsten van de Maturity analyse en de strategische sessie(s) vertalen wij naar een Plan van Aanpak en een roadmap voor uw organisatie. Dit vormt de basis voor een succesvolle BIM-implementatie.

Lees verder

Maturity analyse

De Maturity analyse biedt inzicht in het niveau van digitalisering en BIM binnen uw organisatie. Op basis van zes thema’s brengen wij de huidige en beoogde situatie van uw organisatie in beeld. Op basis van de verzamelde informatie is het mogelijk om de juiste koers te varen met de organisatie. Met behulp van een aantal tussentijdse metingen is het mogelijk om vervolgens de voortgang te blijven monitoren.

Na de uitvoering van de Maturity analyse ontvangt u in hard-copy en digitaal de uitgewerkte resultaten als rapportage, met daarbij onder andere beschreven wat ons opviel, een score per onderdeel en mogelijke verbeterpunten.

Lees verder

Processen

De doelen van de organisatie zijn leidend voor de inrichting van de processen. Door de processen goed in te richten, ontstaan er processen die een bijdrage leveren aan de doelen van uw organisatie. De BIM materie is complex en is aanwezig in alle fases van het bouwproces. Alle betrokken partijen in het bouwproces gebruiken dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. Het heeft daarom invloed op de gehele organisatie en daarbuiten.

Hoe lopen de processen in uw organisatie en hoe dragen deze bij aan de organisatiedoelen? Het is belangrijk om het gehele BIM-proces in uw organisatie in kaart te brengen. Zo zorgen wij ervoor dat het helder is hoe de processen verlopen. Zo brengen we overbodige of onjuiste stappen in het proces in kaart en is het makkelijker om processen bij te sturen en te verbeteren. Dit alles zorgt ervoor dat de efficiëntie van projecten wordt vergroot, de faalkosten dalen en alle informatie bij elkaar is opgeslagen, waardoor deze ook beter is uit te wisselen met andere partijen. Wij kijken samen met u hoe we deze processen zo kunnen inrichten zodat het de BIM werkmethodiek ondersteunt en bijdraagt aan een efficiëntere werkwijze in de gehele organisatie. Waarbij het uiteindelijke doel is om uw organisatiedoelen te behalen.

Organisatiestructuur

Om BIM succesvol te implementeren is een verandering in de organisatiestructuur noodzakelijk. Nieuwe functies ontstaan en taken en verantwoordelijkheden veranderen. De directie en het management moeten overtuigd zijn dat BIM de gewenste methode is binnen de organisatie. Zij moeten de filosofie uitdragen, de organisatie aansturen en zorgen dat er voldoende tijd en budget beschikbaar is om de veranderingen door te voeren. Vervolgens kan een aangewezen team de stappen op aanwijzing van het management verder uitwerken. Op deze manier zal de bewustwording in de organisatie steeds verder verspreid worden. Wij helpen u de organisatie toekomstbestendig in te richten.

Onze ervaring
Verandering in een organisatie heeft veel impact. Dit zien wij bij meerdere organisaties. Dat is soms goed, maar kan ook negatieve consequenties hebben. Door onze jarenlange ervaring met herstructureringen maken we potentiële gevolgen inzichtelijk en adviseren we u in organisatorische keuzes.

Rollen en verantwoordelijkheden (intern en extern)
Omdat BIM andere denk- en werkwijzen kent is het belangrijk om de BIM-rollen en -competenties te omschrijven. We kijken daarbij niet alleen naar de interne organisatiestructuur, maar ook naar externe factoren. Door de toenemende complexiteit van werken ontstaan er steeds meer specialisaties. Samen kijken we welke kennis nodig is, welke u inhuurt en welke invloed dit heeft op contractuele afspraken met opdrachtgevers en projectpartners.

IT & Technologie

Om de stap naar BIM en digitalisering te maken is het belangrijk een juist informatie- en communicatietechnologiebeleid te hebben. Het levert namelijk de tools en het gereedschap voor het samenwerken. Het integraal werken aan dezelfde informatie vereist een platform waarin de projectbetrokkenen van verschillende organisaties gelijktijdig kunnen samenwerken. De mogelijkheden van IT, data en technologie zijn groot, maar zijn ook vaak abstract en bieden weinig houvast. Daarom maken we uw IT-omgeving en de kansen voor uw organisatie concreet.

Uw toekomst in beeld
Het 3D-modelleren met BIM is de eerste stap en het topje van de ijsberg. Al is dit slechts één van de middelen en niet een doel op zich. Er is nog zoveel meer uit het model te halen. Het is een bron van data voor ontwerp en beheer voor onder andere het slimmer gebruik van materialen en het vastleggen van grondstoffen. Door slim om te gaan met de data, voortkomend uit de BIM-modellen, worden ook de primaire organisatieprocessen geoptimaliseerd.

Om dit te bereiken is er een procestransformatie nodig binnen de organisatie waarbij diverse afdelingen worden betrokken. Samen met uw IT-specialist brengen we uw huidige IT-landschap in kaart en schetsen we het beeld voor de toekomst. Hoe ziet deze eruit? Wat betekent data voor u? Welke mogelijkheden biedt de Cloud? Met onze specialistische kennis van IT en onze ervaring in de praktijk brengen we de toekomst voor u overzichtelijk in beeld. We kijken niet alleen naar hard- en software, maar ook naar uw BIM-faciliteiten, cyber security, automatisering en de opslag van uw data.

Mens & Cultuur

Een nieuwe manier van werken stelt ons in staat om de huidige problemen op te lossen. Maar verandering brengt ook weerstand met zich mee. Bent u hier op voorbereid? Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers bereid zijn te veranderen? En wat is hier voor nodig? Wij adviseren u in de benodigde competenties van het management en de medewerkers, het inrichten van bijscholing en het opzetten van een passende HR-strategie.

Waardevolle mensen
Bij het aantrekken en behouden van medewerkers gaat het al lang niet meer alleen over het salaris en de auto. Het gaat vooral over welke bijdrage het bedrijf levert aan de wereld. Hoe uw organisatie dat niet alleen uitstraalt, maar ook waarmaakt. Uw mensen zijn waardevolle schakels in de oplossing van maatschappelijke uitdagingen. Zeker met de juiste opleiding, de begeleiding en het juiste inzicht. Wij adviseren u over de benodigde competenties voor de nieuwe manier van werken, welke opleidingen daarvoor nodig zijn en hoe u gericht nieuwe medewerkers kunt werven.

Grootste BIM-opleider van de Benelux
BIM4ALL is de grootste BIM-opleider van de Benelux. Met 500 cursisten per jaar en meerdere gecertificeerde opleidingen bieden wij praktische trainingen, workshops en opleidingen aan voor het bijscholen van uw personeel. Dat doen wij klassikaal en in-company, waarbij maatwerk ook tot de mogelijkheden behoort.

Lees verder

Data-analyse en BI

Door slim om te gaan met de data, voortkomend uit de BIM-modellen, optimaliseren wij ook de primaire organisatieprocessen. Hierbij spitsen wij ons toe op het (her)gebruik van data in het ontwikkelen, bouwen en beheren van gebouwen.

Waardevolle data
We halen kennis uit de markt en ontwikkelen applicaties om ons advies helder te onderbouwen. Met behulp van Artificial Intelligence en datavisualisatie ordenen we alle beschikbare informatie en maken we het inzichtelijk. Zo helpen we u onderbouwde keuzes te maken op basis van (historische) data. Bovendien beschikken wij over verschillende best practice processen, waardoor we u precies kunnen adviseren hoe digitalisering uw bedrijfsprocessen verbetert.

Lees verder

Projectmanagement

Succesvol projectmanagement is niet vanzelfsprekend. Een falend project kan vergaande consequenties hebben op het gebied van reputatie en vertrouwen. Door organisaties te begeleiden op projectmatig niveau maken wij het mogelijk om op basis van een project kennis en ervaring op te doen binnen uw organisatie. Deze werkwijze zorgt er tevens voor dat er op een natuurlijke manier een balans ontstaat tussen de hoge werkdruk en het toepassen van BIM binnen de projecten. Hierdoor blijft de focus op de projecten en neemt de kennis en ervaring op het gebied van BIM toe onder de medewerkers.

Innovatie

Complexere wet- en regelgeving, kunstmatige intelligentie, robotisering en Internet of Things. Uw organisatie staat grote veranderingen te wachten in de toekomst. Maar welke ontwikkelingen en trends zijn zinvol? Welke stappen zijn logisch? En hoe ontwikkelt u een gedegen strategie om effectief te innoveren? BIM4ALL ondersteunt u hierbij.

Wij nemen u mee langs inspirerende mogelijkheden, maken kansen inzichtelijk en bespreken uitvoerig de risico's. Samen zetten we een stip op de horizon voor uw organisatie en werken we gezamenlijk een stappenplan uit om daar te komen. Zo maken we uw organisatie future-proof.

Technologie die voor u werkt, in plaats van andersom

Wij helpen u in het toepassen van:

 • NEN-ISO-19650
 • Standaardisatie
 • Digital Twins
 • Circulariteit
 • Automatisering
 • Linked data en integraties
 • Sensoren en Internet of Things
 • Predictive maintenance
 • Machine Learning
 • Informatiestroom management

BIM & Digitalisering begint met een heldere strategie

BIM & Digitalisering begint met een heldere strategie BIM & Digitalisering begint met een heldere strategie BIM & Digitalisering begint met een heldere strategie

Delen van kennis en ervaringen

Bekijk hoe wij organisaties verder helpen en lees over hoe wij ook uw organisatie voorbereiden op de toekomst.

Blog

Bereid uw organisatie voor op de toekomst van BIM

Veel bedrijven benutten nog niet alle voordelen van BIM en zijn ook nog niet voorbereid op de toekomst van digitalisering. Wij vertellen u meer over hoe u zich kunt voorbereiden op de toekomst.

Lees verder

Casus

BIM-implementatie bij Hoppenbrouwers Techniek

Deze ruim 100 jaar bestaande organisatie, die de laatste jaren bijzonder hard groeit. Innoveren en daarbij over alle vestigen eenduidigheid, zorgt voor de nodige uitdagingen. Toch zijn er mooie resultaten zichtbaar.

Lees verder
Bim4all consulting robbert evers

Vraag het Robbert

Welke kansen bieden trends en ontwikkelingen nou voor u? Hoe creëert u intern draagvlak en hoe maakt u innovatie meetbaar? Robbert geeft u graag antwoord op deze vragen en vertelt u meer over wat wij daarin kunnen betekenen. Tijd voor een kop koffie?

Neem contact op